1. Datacol

  Datacol Member

  Jun 12, 2014
  13
  We usually need large amounts of english content. We use different approaches to generate it. We have already tested several text auto translation services. We found out that different language pairs provide different-quality results. The best results we got for de-en (from German to English). The result text is not ideal, but rather better than other pairs. For example:

  Source text

  Ludwig von Mises gilt zweifellos als einer der größten Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. Es gibt kaum ein wirtschaftliches Thema, auf das der Philosoph des Liberalismus und Vordenker der Österreichischen Schule der Nationalökonomie in seinen Publikationen nicht eingegangen ist. Das Faszinierende daran:

  Seine Gedankengänge sind noch immer brandaktuell, seine Denkanstöße, wie zum Thema Mindestlohn, erschreckend visionär.

  Michael Ladwig hat in liebevoller Detailarbeit das umfangreiche Werk Ludwig von Mises’ analysiert und ein Lexikon zusammengestellt, das eine Orientierungshilfe in seiner Philosophie bietet. Leicht verständliche Artikel beleuchten Mises’ Gedanken von A wie Anarchismus bis Z wie Zwang, mal in ein paar Sätzen auf den Punkt gebracht, mal über mehrere spannende Seiten.


  Autotranslated text

  Ludwig von Mises is without a doubt one of the greatest Intellectuals of the 20th century. Century. There is hardly an economic subject, the philosopher of liberalism, and thinkers of the Austrian school of Economics in its publications is not addressed. The Fascinating thing is:

  His thoughts are always up to date, its food for thought, as to the topic of minimum wage, terrifying visionary.

  Michael Ladwig has analysed in loving detail the extensive work of Ludwig von Mises’ and a lexicon is compiled, which provides a guidance in his philosophy. Easy-to-understand article Mises’ thoughts of A like anarchism to Z as in forced, time in a couple of sentences to the point light, at other times about several exciting pages.


  Questions
  1. Do you have any recommendations on how to increase auto translation quality?
  2. What language pairs or tricks do you use for qualified autotranslated content generation?
  3. Have anyone experimented on indexation and pushing to top of the webpages with the auto translated content?
   
 2. haigiacmo213

  haigiacmo213 Banned Banned

  Apr 28, 2017
  8
  i don't know

  [QUOTE = Datacol; 2181934] Chúng tôi thường cần một lượng lớn nội dung tiếng anh. Chúng tôi sử dụng cách tiếp cận khác nhau để tạo ra nó. Chúng tôi đã thử nghiệm một số dịch vụ dịch tự động bằng văn bản. Chúng tôi phát hiện ra rằng các cặp ngôn ngữ khác nhau cung cấp kết quả chất lượng khác nhau. Kết quả tốt nhất mà chúng tôi nhận được cho de-en (từ tiếng Đức sang tiếng Anh). Văn bản kết quả không phải là lý tưởng, nhưng tốt hơn các cặp khác. Ví dụ:

  Văn bản nguồn

  Ludwig von Mises vàng đen zweifellos als einer der größten Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. Es gibt kaum ein wirtschaftliches Thema, auf das der Philosoph des Liberalismus und Vordenker der Österreichischen Schule der Nationalökonomie in seinen Publikationen nicht eingegangen ist. Das Faszinierende daran:

  Seine Gedankengänge sind noch immer brandaktuell, hải đảo Denkanstöße,


  Wie zum Thema Mindestlohn, erschreckend visionär. Michael Ladwig hat in liebevoller Detailarbeit das umfangreiche Werk Ludwig von ... Thêm bài này vào danh sách Video của bạn Download bài này Werk Ludwig von Mises Leicht verständliche Artikel beleuchten Mises 'Gedanken von A wie Anarchismus bis Z wie Zwang, mal in ein paar Sätzen auf den Điểm gebracht, mal über mehrere spannende Seiten.

  Văn bản được phiên dịch tự động

  Ludwig von Mises chắc chắn là một trong những trí thức lớn nhất của thế kỷ 20. Thế kỷ. Không có chủ đề kinh tế nào, triết gia chủ nghĩa tự do, và các nhà tư tưởng của Trường Kinh tế Áo trong các ấn phẩm của nó không được giải quyết. Điều hấp dẫn là:

  Những suy nghĩ của anh ta luôn cập nhật, thức ăn cho sự suy nghĩ, về chủ đề lương tối thiểu,

  Đáng sợ. Michael Ladwig đã phân tích chi tiết về tình yêu của tác phẩm Ludwig von Mises và một quyển từ được biên soạn, cung cấp hướng dẫn trong triết học của ông. Suy nghĩ dễ hiểu của bài báo Mises về A giống như chủ nghĩa vô chính phủ với Z như trong thời kỳ bắt buộc, thời gian trong một vài câu với ánh sáng điểm, vào những thời điểm khác về một số trang thú vị.

  Câu hỏi
  1. Bạn có bất cứ lời khuyên nào về cách tăng chất lượng dịch tự động?
  2. Bạn sử dụng các cặp ngôn ngữ hoặc thủ thuật nào để tạo ra các nội dung tự phát sinh đủ điều kiện?
  3. Có ai thử nghiệm về lập chỉ mục và đẩy lên đầu các trang web với nội dung được dịch tự động? [/TRÍCH DẪN] Michael Ladwig đã phân tích chi tiết về tình yêu của tác phẩm Ludwig von Mises và một quyển từ được biên soạn, cung cấp hướng dẫn trong triết học của ông. Suy nghĩ dễ hiểu của bài báo Mises về A giống như chủ nghĩa vô chính phủ với Z như trong thời kỳ bắt buộc, thời gian trong một vài câu với ánh sáng điểm, vào những thời điểm khác về một số trang thú vị. Câu hỏi 1. Bạn có bất cứ lời khuyên nào về cách tăng chất lượng dịch tự động? 2. Bạn sử dụng các cặp ngôn ngữ hoặc thủ thuật nào để tạo ra các nội dung tự phát sinh đủ điều kiện? 3. Có ai thử nghiệm về lập chỉ mục và đẩy lên đầu các trang web với nội dung được dịch tự động? [/TRÍCH DẪN] Michael Ladwig đã phân tích chi tiết về tình yêu của tác phẩm Ludwig von Mises và một quyển từ được biên soạn, cung cấp hướng dẫn trong triết học của ông. Suy nghĩ dễ hiểu của bài báo Mises về A giống như chủ nghĩa vô chính phủ với Z như trong thời kỳ bắt buộc, thời gian trong một vài câu với ánh sáng điểm, vào những thời điểm khác về một số trang thú vị. Câu hỏi 1. Bạn có bất cứ lời khuyên nào về cách tăng chất lượng dịch tự động? 2. Bạn sử dụng các cặp ngôn ngữ hoặc thủ thuật nào để tạo ra các nội dung tự phát sinh đủ điều kiện? 3. Có ai thử nghiệm về lập chỉ mục và đẩy lên đầu các trang web với nội dung được dịch tự động? [/TRÍCH DẪN] Suy nghĩ dễ hiểu của bài báo Mises về A giống như chủ nghĩa vô chính phủ với Z như trong thời kỳ bắt buộc, thời gian trong một vài câu với ánh sáng điểm, vào những thời điểm khác về một số trang thú vị. Câu hỏi 1. Bạn có bất cứ lời khuyên nào về cách tăng chất lượng dịch tự động? 2. Bạn sử dụng các cặp ngôn ngữ hoặc thủ thuật nào để tạo ra các nội dung tự phát sinh đủ điều kiện? 3. Có ai thử nghiệm về lập chỉ mục và đẩy lên đầu các trang web với nội dung được dịch tự động? [/TRÍCH DẪN] Suy nghĩ dễ hiểu của bài báo Mises về A giống như chủ nghĩa vô chính phủ với Z như trong thời kỳ bắt buộc, thời gian trong một vài câu với ánh sáng điểm, vào những thời điểm khác về một số trang thú vị. Câu hỏi 1. Bạn có bất cứ lời khuyên nào về cách tăng chất lượng dịch tự động? 2. Bạn sử dụng các cặp ngôn ngữ hoặc thủ thuật nào để tạo ra các nội dung tự phát sinh đủ điều kiện? 3. Có ai thử nghiệm về lập chỉ mục và đẩy lên đầu các trang web với nội dung được dịch tự động? [/TRÍCH DẪN] Bạn có bất cứ đề xuất nào về cách tăng chất lượng bản dịch tự động? 2. Bạn sử dụng các cặp ngôn ngữ hoặc thủ thuật nào để tạo ra các nội dung tự phát sinh đủ điều kiện? 3. Có ai thử nghiệm về lập chỉ mục và đẩy lên đầu các trang web với nội dung được dịch tự động? [/TRÍCH DẪN] Bạn có bất cứ đề xuất nào về cách tăng chất lượng bản dịch tự động? 2. Bạn sử dụng các cặp ngôn ngữ hoặc thủ thuật nào để tạo ra các nội dung tự phát sinh đủ điều kiện? 3. Có ai thử nghiệm về lập chỉ mục và đẩy lên đầu các trang web với nội dung được dịch tự động? [/TRÍCH DẪN]
  i don't know
   

Share This Page